ЖАЛБА

Сигнал

С тази форма можете да подадете жалба или сигнал срещу поднадзорно лице на Комисията за финансов надзор.

ЖАЛБА

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПОДАВА ЖАЛБАТА/СИГНАЛA

* задължителни полета

Подаване на *:

Предпочитан начин на кореспонденция

ДАННИ ЗА ПОДНАДЗОРНОТО ЛИЦЕ, СРЕЩУ КОЕТО Е ЖАЛБАТА/СИГНАЛЪТ

Към жалбата, подадена чрез пълномощник, се прилага пълномощно

Моля, приложете копия на всички налични документи, на които се основава жалбата/сигналът

Избери файл

При непредоставяне на лични данни Комисията за финансов надзор (КФН) не може да осигури разглеждане на жалбата.

Информация по чл. 13 от Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (Регламент (ЕС)2016/679) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

Комисията за финансов надзор, БУЛСТАТ 131060676, седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Будапеща" №16, с представител председателя на КФН, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД. Предоставените от Вас лични данни се събират, обработват и съхраняват от КФН, с цел разглеждане на подадената от Вас жалба. Информацията, предоставена с подадената жалба, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.

Представените с жалбата лични данни се съхраняват в КФН за срок от пет години. Комисията за финансов надзор осигурява необходимите мерки за защита на Вашите лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, ЗЗЛД и Политиката за защита на личните данни в КФН. Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, които се обработват от КФН, право на изтриване, право на коригиране и ограничаване на обработването на същите, както и право на преносимост на данните, при условията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото българско законодателство.

Ако считате, че правата Ви по защита на личните данни са нарушени, можете да подадете жалба до КФН, на посочения по-горе адрес, до КЗЛД, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 (www.cpdp.bg), както и да защитите правата си по съдебен ред.