ЗПМФЗПИ

On-line форма за подаване на сигнал по чл. 8 от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

1. Информация за подателя на сигнала

* задължителни полета

2. Информация за нарушението, за което се подава сигнал

2.1 Вид на нарушението, за което се подава сигнал *


2.2 ISIN на финансовите инструменти, с които е извършено нарушението

ISIN

2.3 Емитент, за който се отнася подадения сигнал

Наименование

LEI

2.4 Място на търговия, на което е извършено нарушението

Наименование

MIC

2.5 Лице, срещу което е подаден сигнала

Номер по ред

Качество, в което лицето е извършило нарушението

Юридическо лице (да/не)

Имена за физическо лице/ наименование за юридическо лице

Идентификационен номер (например LEI, ЕИК за юридическо лице или No на лична карта за физическо лице)

Вид на идентификацинния номер

0

2.7 Прикачете документ

Избери файл